کلیدهایی برای بهبود کیفیت

در سال های اخیر، مهمترين تغییراتی که در رابطه با مطالعه های حوزه کیفیت )طرح ريزی، کنترل و بهبودکیفیت( ايجاده شده، کلی و بسیار پراکنده بوده، خصوصاً بعد مديريتی و کاربردی در کیفیت هنوز جای کار در آثار موجود دارد. لذا در اين کتاب با يک طرح کلی از کیفیت و مفاهیم آن در فصل اول تاريخچه و سیر تکاملی کنترل کیفیت و کشورهايی که از دغدغه کیفیت به يک برند تبديل شدند آمده است. برای تفهیم استفاده همگان در خودکنترلی و نهادينه سازی کیفیت و فراگیر بودن آن مطالب جذابی در فصل دوم مطرح شده است، گروه های کنترل کیفیت و اثر آن ها بر بهبود کیفیت در فصل سوم ارائه گرديده شده در فصل های چهارم و پنجم که اوج کتاب است، کنترل کیفیت آماری و مديريت جامع کیفیت مورد بررسی قرار گرفته است، مطالبی که با يک نگاه جديد و طرح الزامات در همه زمینه ها ما را به جامعیت در کیفیت رهنمود می سازد. شش سیگما و مطالب مفید و کاربردی آن خصوصاً برای دستیابی واحدهای کوچک به آن در فصل ششم و نیز برای يادگرفته های قبلی و برای ثبت اتفاقات بعدی مستندات کیفیت را با هم مرور می کنیم و اينکه چطور می شود که وجود اسنادی که با يکسری الزامات تهیه شده اند بر کسب و کار سازمان ها اثر می گذارد. بخش مهم ديگری که بسیاری از نتايج کنترل کیفیت آن نشأت می گیرد بنام ممیزی کیفیت که استمرار و پايداری کیفیت را در خطوط تولید و صنايع ضمانت می کنددر فصل هشتم تقديم شما شده است. نظم و انضباط در همه ی موارد ازجمله ايمنی و ظاهر محیط کار را به همراه اتلاف ها و موانع بهره وری که بی کیفیتی را در صنايع ترويج می دهد را در فصل نهم می خوانید.

در نظر است در نسخه ی بعدی اين کتاب موضوعات و وظايف جديد معاونت های تضمین کیفیت و کنترل کیفیت در سازمان های کشور که شامل مديريت IMS و HSE نیز می باشد همراه با الزامات ارزيبای و ممیزی آن مطرح گردد.

۲۵,۰۰۰ تومان

جزئیات

نام کتاب

کلید هایی برای بهبود کیفیت

تألیف

مهندس مجتبی کریمی کلیمانی

انتشارات

نوآوران دانش

نویسندگان

مجتبی کریمی کلیمانی