سابروتین آباکوس
40,000 تومان 34,000 تومان
آموزش کتیا
در حال انتشار
آموزش نرم افزار GAMS
در حال انتشار
آموزش سیمولینک matlab
19,000 تومان
دوره برگزیده
آموزش سیمولینک
آموزش رزومه نویسی CV
28,000 تومان
آموزش ارتباط گمز و متلب
13,000 تومان 9,500 تومان
آموزش پایتون در آباکوس
24,000 تومان
روش سطح پاسخ
11,000 تومان
آموزش اوپن سیم
40,000 تومان
آموزش آباکوس abaqus
19,000 تومان 16,000 تومان